Herstel en SRH

Herstel betekent het herwinnen van een leven in een maatschappelijke omgeving met zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid.  Een belangrijke aspect van herstel is het vinden van een positief zelfbeeld, een identiteit waar zin en hoop op de voorgrond staan en niet de beperkingen van de psychische kwetsbaarheid. 

Empowerment is het opnieuw greep krijgen op het eigen leven.  Het is het proces dat gaat van kwetsbaarheid voor stress naar actief zelfmanagement. 

We werken volgens de theorie en het model van Steunend Relationeel Handelen (SRH). Dit is een basishouding en methodiek die steunt op drie pijlers: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken.

Binnen elke voorziening van Este hebben een aantal medewerkers de basisopleiding gevolgd tot SRH-werker. Daarnaast zijn er meerdere SRH-coaches die enerzijds een sterke expertise in het SRH hebben opgebouwd en anderzijds opgeleid zijn om de SRH-werkers individueel en in groep te coachen in de herstel-ondersteunende zorg. Ook op beleidsniveau nemen zij een adviserende rol op.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid biedt belangrijke en onmisbare ondersteuning bij herstel. 

Een ervaringswerker is een medewerker van de organisatie die zijn deskundigheid beroepsmatig inzet. Ervaringswerkers hebben ervaring van binnenuit.  Ze hebben geleerd hoe om te gaan met deze facetten, hoe te groeien vanuit de gevolgen van een aandoening, hoe ervaringen te benoemen en een nieuwe betekenis te geven aan het leven.  Door stil te staan bij hun ervaring kan de wereld achter de symptomen weer in beeld komen en daarin schuilt de mogelijkheid om op persoonlijke wijze de weg naar het eigen herstel te vinden.  Ervaringswerkers zijn hierin een voorbeeld van hoop en betekenisvolle steunfiguren. 

Een ervaringswerker heeft een specifiek profiel. Een ervaringswerker:

 • heeft een persoonlijke ervaring met psychische kwetsbaarheid en een herstelproces
 • heeft beroep gedaan op psychiatrische zorg
 • is geen zorgvrager (meer) van de organisatie
 • beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
 • kan samenwerken met anderen
 • kan de eigen ervaring krachtgericht inzetten ten behoeve van het herstelproces van anderen
 • heeft een opleidingstraject gevolgd rond ervaringsdeskundigheid en is bereid zich op dit gebied verder bij te scholen
 • is respectvol en betrouwbaar, enthousiast en creatief
 • houdt zich aan de richtlijnen en de visie van de organisatie

Een ervaringswerker kan werkzaam zijn in verschillende functies op verschillende niveaus. Ervaringswerkers worden op maat ingezet op basis van ervaring, voorkeur en mogelijkheden en afhankelijk van de vragen die er zijn. Eigen talenten en kwaliteiten spelen hierbij een rol.

We maken een onderscheid tussen drie taakgebieden:

 • organisatie/beleid
 • hulpverlener/team
 • cliënt

Er zijn ervaringswerkers aan de slag in het team van beschut wonen (in dienstverband) en in het team van RC Pastel (vrijwillig).  In de toekomst kan ook in het mobiel team ervaringsdeskundigheid worden ingezet.

 

Team beschut wonen

 •  adviseert bij en faciliteert herstel-ondersteunende zorg
 • neemt deel aan beleidsvergaderingen
 • neemt deel aan de jaarlijkse procesbesprekingen van de zorggebruikers
 • ondersteunt het individuele herstelproces van zorggebruikers
 • houdt verbinding met de herstelbeweging en patiëntenverenigingen
 • is laagdrempelig en geeft ondersteuning in het ontmoetingshuis ’t Experiment
 • neemt deel aan en ondersteunt de kernraad en zorggebruikersraden

 

Team RC Pastel

 • adviseert bij en faciliteert op vlak van herstel-ondersteunende zorg
 • neemt deel aan beleidsvergaderingen
 • ondersteunt het individuele herstelproces van deelnemers
 • begeleidt herstelwerkgroepen
 • begeleidt deelnemers in groepsverband bij herstel
 • houdt verbinding met de herstelbeweging en patiëntenverenigingen